Dash Job - Paid Internship - Alliander (Netherlands)

:mega: Plotly Dash Skills: The goal of the internship is to build a dashboard application with Plotly Dash

Company: Alliander

Title: Paid Internship - building Smart Cable Guard dashboard

Category: Full Time

Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands (On-site)

Experience: Internship

Application: Link to apply

@OpenToWork


**Translation to English (using deepl.com) at the end

Achtergrond

De meeste storingen in het ondergrondse stroomnet vinden plaats door fouten in kabelverbindingstukken (moffen). Om deze storingen te voorkomen gebruikt Alliander Smart Cable Guard (SCG). Dit meetsysteem detecteert deelontladingen in kabels en moffen. Deelontladingen gaan vooraf aan een storing, dit geeft Alliander de kans om ontladende moffen preventief te verwijderen en zo storingen te voorkomen.

Door de grote hoeveelheid SCG systemen moet het proces van verwerken van de data en beoordelen van waarschuwingen zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Uiteindelijk beslist een operator of een waarschuwing daadwerkelijk reden is tot preventief verwijderen.

Doel van stage

Het doel van de stage is het bouwen van een dashboard applicatie waarmee een operator snel en efficiënt de waarschuwingen uit het Alliander machine learning model kan beoordelen. In dit dashboard komen meerdere databronnen samen en wordt feedback van gebruikers verzameld. Het dashboard bevat:

  • Duidelijke visualisaties van de door het systeem gemeten deelontladingen;
  • Informatie zoals de locatie van de ontladingen, het bouwjaar en type van de dichtstbijzijnde mof;
  • Een user interface om beoordelingen weg te schrijven naar onze database.

Het dashboard zal gebouwd worden met plotly dash (https://plotly.com/dash/). De benodigde data voor het dashboard is beschikbaar via verschillende API’s en databases, een mockup van het dashboard is al afgestemd met stakeholders.

Jouw werkgever

Wij zijn Alliander, een groep waarin verschillende bedrijven actief zijn waaronder Liander, Qirion en Kenter.

Voor miljoenen Nederlanders ontwikkelen én beheren we het energienet. Dat is hard werken, zeker nu de energietransitie in volle gang is. We zijn dan ook blij dat we kunnen rekenen op de kennis en kunde van onze 7.000 vakmensen. Met elkaar bedenken en realiseren we technisch slimme oplossingen die het energienet klaarmaken voor de toekomst.

Informatie

Duur van stage: 3 tot 6 maanden. Startdatum nader af te stemmen. Vanaf 1 juli;

Tijdens de stage draai je volwaardig mee met een multidisciplinair scrumteam van data scientists, software ontwikkelaars en netspecialisten.

Gezocht profiel

  • Studierichting (HBO/WO) met sterke informatica component;
  • Aantoonbare ervaring met software ontwikkeling in Python;
  • Ervaring met API’s en databases zoals PostgreSQL is een pre.
  • Ervaring met plotly/dash is een pre.

Jouw arbeidsvoorwaarden
Jij hebt de energie, wij bieden je de ruimte. Ruimte om het beste uit jezelf te halen, daar worden we immers allemaal beter van. Jij, Alliander en vooral onze klanten. En er is meer. Voor deze stage kan je rekenen op (o.b.v. een 40-urige werkweek) een stagevergoeding van €500,- per maand. Daarnaast ondersteunen we je met alle middelen die nodig zijn voor deze stage, zoals een laptop.

Jouw actie
We hebben ruimte voor jouw energie! Solliciteer nu op deze stagevacature.

Meer informatie over deze stage? Schakel met Sander Rieken via sander.rieken@alliander.com. Meer informatie over de procedure of stage lopen bij Alliander? Neem dan contact op met stage@alliander.com of solliciteer hieronder!


Background

Most failures in the underground power grid occur due to faults in cable connection pieces (sleeves). To prevent these failures, Alliander uses Smart Cable Guard (SCG). This measurement system detects partial discharges in cables and sleeves. Partial discharges precede a failure, which gives Alliander the opportunity to preventively remove discharging sleeves and thus prevent failures.

Due to the large number of SCG systems, the process of processing the data and assessing alerts must be automated as much as possible. Ultimately, an operator decides whether a warning is actually cause for preventive removal.

Purpose of internship

The goal of the internship is to build a dashboard application that allows an operator to quickly and efficiently assess warnings from the Alliander machine learning model. This dashboard brings together multiple data sources and collects feedback from users. The dashboard includes:

Clear visualizations of the partial discharges measured by the system;
Information such as location of discharges, year of construction and type of the nearest socket;
A user interface to write ratings away to our database.
The dashboard will be built with plotly dash (Plotly: The front end for ML and data science models). The data needed for the dashboard is available through various APIs and databases, a mockup of the dashboard has already been coordinated with stakeholders.

Your employer

We are Alliander, a group in which several companies are active including Liander, Qirion and Kenter.

We develop and manage the energy network for millions of Dutch citizens. That’s hard work, especially now that the energy transition is in full swing. We are therefore pleased that we can count on the knowledge and skills of our 7,000 professionals. Together we devise and implement technically smart solutions that prepare the energy network for the future.

Information

Length of internship: 3 to 6 months. Start date to be agreed. From July 1;

During the internship you will participate fully in a multidisciplinary scrum team of data scientists, software developers and grid specialists.

Profile sought

Study (HBO/WO) with a strong computer science component;
Demonstrated experience with software development in Python;
Experience with APIs and databases such as PostgreSQL is a plus.
Experience with plotly/dash is a plus.

Your terms of employment
You have the energy, we offer you the space. Space to get the best out of yourself, after all that’s what makes us all better. You, Alliander and especially our customers. And there’s more. For this internship you can count on (based on a 40-hour working week) an internship remuneration of €500 per month. In addition, we will support you with all the resources you need for this internship, such as a laptop.

Your action
We have room for your energy! Apply now for this internship vacancy.

More information about this internship? Connect with Sander Rieken at sander.rieken@alliander.com. More information about the procedure or doing an internship at Alliander? Then contact stage@alliander.com or apply below!

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)